గొల్లప్రోలు నగర పంచాయతీ వార్డు సెక్రటేరియట్ హద్దులు ముసాయిదా ప్రకటన

గొల్లప్రోలు నగర పంచాయతీ వార్డు సెక్రటేరియట్ హద్దులు ముసాయిదా ప్రకటన